انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

نمایه بانک : بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد.