آگهی مزایده فروش سهام شرکت داتام

نمایه بانک : شرکت داتام در نظر دارد سهام شرکت های فرعی و وابسته به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
  • دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 8:15