بازدید عضو هیات مدیره بانک ملت از شرکت نفت و گاز سیه فام

بازدید عضو هیات مدیره بانک ملت از شرکت نفت و گاز سیه فام

نمایه بانک : عضو هیات مدیره بانک ملت با حضور در محل شرکت نفت و گاز سیه فام در شهر بندرعباس، از بخش های مختلف این شرکت بازدید کرد. ...