الزام اخذ شناسه برخط شهاب برای مشتریان حقوقی بانک ملی ایران

الزام اخذ شناسه برخط شهاب برای مشتریان حقوقی بانک ملی ایران

نمایه بانک : در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان...

یک هفته تا غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه شهاب بانک ملی ایران

یک هفته تا غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه شهاب بانک ملی ایران

نمایه بانک : حساب های فاقد شناسه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) در بانک ملی ایران از ششم مرداد ماه غیر فعال می شوند. ...

غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه شهاب بانک ملی ایران از تاریخ ششم مرداد ماه

غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه شهاب بانک ملی ایران از تاریخ ششم مرداد ماه

نمایه بانک : حساب های فاقد شناسه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) در بانک ملی ایران به زودی غیر فعال می شوند. ...