گزارش تراکنش بانک ها و نتایج حاصل از بررسی وضعیت بانک های صادرکننده و پذیرنده توسط شاپرک آذر 97

گزارش تراکنش بانک ها و نتایج حاصل از بررسی وضعیت بانک های صادرکننده و پذیرنده توسط شاپرک آذر 97

نمایه بانک : شاپرک گزارش تراکنش بانک ها و نتایج حاصل از بررسی وضعیت بانک های صادرکننده و پذیرنده منتشره در آذر 97 و سهم هر بانک را مشخص کرد....