اطلاعیه وزارت صمت در خصوص فرآیند مجوز تخصیص ارز

نمایه بانک : وزارت صمت در اطلاعیه ای، فرآیند مجوز تخصیص ارز را اعلام کرد. مراجعه حضوری- در صورت نیاز -فقط توسط مدیرعامل با