بخشنامه جدید برای ثبت سفارش شمش فلزات گرانبها

نمایه بانک : بر اساس بخش نامه جدید ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی ممکن است.
  • پنجشن