سازمان توسعه تجارت: برنامه‌ای برای ثبت سفارش خودرو نداریم

نمایه بانک : در حال حاضر خودرو جزو اولویت‌های مصرفی مردم به‌شمار نمی‌رود از این‌رو فعلاً برنامه‌