فروش ارز صادراتی در سامانه نیما به ۱ میلیارد و ۱۲۴ میلیون یورو رسید

نمایه بانک : بر اساس آمار بانک مرکزی مجموع معاملات فروش ارز صادراتی روز جاری در سامانه «نیما» به یک میلیارد و ۱۲۴ میلیون یورو رسید.