چالش ارزی بانک مرکزی برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان

نمایه بانک : به صورت ریالی مدنظر قرار می‌گیرد، بخشنامه اخیر بانک مرکزیف صادرکنندگان