اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا در بانک ملت از ۱۵ بهمن ۹۸

نمایه بانک : از امروز ۱۵ بهمن ما