ارسال کمک های غیرنقدی بانک ملت به منطقه سیل زده بشاگرد هرمزگان

نمایه بانک : بانک ملت به دستور دکتر بیگدلی مدیرعامل و در راستای ا