از خرداد ماه 1396 تا خرداد ماه 1397 ؛ پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

نمایه بانک : تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنیان از خرداد 1396 تا خرداد 1397 به