آغاز به کار شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (ساتما)

نمایه بانک : پس از تاسیس و ثبت ساتما اولین نقل و انتقال های مالی ایران و اروپا، با هماهنگی طرفین و بانک های ایرانی و اروپایی انجام