در 12 ماهه سال 98 ؛

بانک ملت با تراز مثبت بیش از 98.000 میلیاردی عملکردی بسیار خوب را برای خود ثبت کرد

نمایه بانک : گزارش اسفند ماه از