برنامه های بانک مرکزی برای دستیابی به جهش تولید

نمایه بانک : بانک مرکزی ایران، به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی، براى پشتیبانی از «جهش تولید»، باید به شکل دادن محیطی کمک نماید که سیاست های کلان اقتصادی، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسکها برای سرمایه گذاری و تولید قابل مدیریت باشد.
  • شنبه 2 فروردین 1399 ساعت 4:46
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به گفته همتی، بانک مرکزی ایران به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی، براى پشتیبانی از «جهش تولید»، باید به شکل دادن محیطی کمک نماید که سیاست های کلان اقتصادی، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسکها برای سرمایه گذاری و تولید قابل مدیریت باشد. لذا، در این راستا، اولویتهای زیرسرلوحه برنامه بانک مرکزی خواهدبود.جزییات عملیاتی نیز بتدریج روشن و اعلام واجرا خواهد شد:
 

۱- ادامه سیاستهای مهار تورم وکنترل افزایش سطح عمومی قیمتها درحد مقدور
۲- ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک ها به نحوی که مشخصاًبه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی درقالب وامهای جدید اقدام کنند
 

۳- تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه وتأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدى برای واردات مواداولیه و واسطه ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصادوصادرات باکمک به ثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر
 

۴- توسعه «عملیات بازار باز» و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی 
۵- جلوگیری از ورود منابع بانکها به فعالیت های سوداگرانه و تمرکز براجراى سیاستهای احتیاطی بانکها
 

۶- ادامه اصلاح ترازنامه بانکها، در جهت آزاد کردن منابع آنها برای افزایش لازم درمیزان اعتباردهی آنها به سرمایه گذاری ها وایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی.
 
 

ثبت نظر

ارسال