تغییر ساعت کار شعب و واحدهای بانک ملت در استان تهران

نمایه بانک : ساعت فعالیت واحدهای ستادی و شعب بانک ملت در استان تهران از روز شنبه ۱۶ تیرماه سال جاری تغییر خواهد کرد.