تقدیر موسسه عالی آموزش بانکداری ایران از روسای موفق شعب بانک آینده

نمایه بانک : در دهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور، روسای شعب بانک آینده نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.