خودکفایی در اشتغال بیش از 36 هزار نفر با تسهیلات بانک ملی ایران

<