عملکرد دی ماه وبملت نشان می دهد: کسب بیشترین تراز عملیاتی در ده ماه اول سال 98 به نسبت سایر بانکهای بورسی