طرحهای جدید ارائه تسهیلات با نرخ سود 4 درصد در بانک ایران زمین

نمایه بانک : طرحهای جدید ارائه تسهیلات با نرخ سود 4 درصد در بانک ایران زمین با عنوان " طرح کارساز ایران زمین 1 و 2 " به اجرا درآمد.