طرحهای جدید ارائه تسهیلات با نرخ سود 4 درصد در بانک ایران زمین

نمایه بانک : طرحهای جدید ارائه تسهیلات با نرخ سود 4 درصد در بانک ایران زمین با عنوان " طرح کارساز ایران زمین 1 و 2 " به اجرا درآمد.
  • یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 4:39

تهیه و تنظیم خبر: نازیلا محمدی 

به گزارش نمایه بانک ، بانک ایران زمین با تعریف این طرح تسهیلاتی ، توانست معادل 80 تا 85 درصد سپرده شان را وام با نرخ 4 درصد به مشتریان خود ارائه دهد. مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ایران زمین می توانند از حساب توثیق سپرده، علاوه بر دریافت سود 5 درصدی، معادل 80 درصد مبلغ سپرده خود را با نرخ 4 درصد سالانه تا سقف 3 میلیارد ریال در قالب عقد جعاله رفع احتیاجات ضروری، تسهیلات دریافت کنند.

این طرح ؛ با استناد به مصوبه شماره 110176‏/97 مورخ 02‏‏/10‏‏/1397 هیأت مدیره محترم بانک ایران زمین و به منظور پاسخگوئی به درخواستهای اقشار مختلف جامعه و تامین نیازمندیهای تسهیلاتی مشتریان بانک در بخش خدمات طرح تسهیلاتی "کارساز (1) و (2)" و با هدف جذب و تمرکز گردش مالی با لحاظ نمودن شرط میانگین مانده حساب و سایر ضوابط و مقررات جاری به شرح ذیل و جهت اجرا، ابلاغ می­گردد.

تسهیلات قابل پرداخت در قالب "طرح کارساز ایران زمین (1)" در جهت تأمین نیازهای ضروری متقاضیان، بر اساس میانگین مانده حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک نزد بانک، به مدت یکماه از تاریخ از تاریخ 15‏/10‏/1397 لغایت 15‏/11‏/1397 قابل اجراء است. گروههای هدف در این طرح کلیه اشخاص  کلیه اشخاص حقیقی‏ و حقوقی بوده و نوع عقد جعاله تعریف شده است .

نوع سپرده جهت بهره مندی از این طرح  سپرده گذاری، منحصراً در سرفصل شماره 4269 با عنوان "سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک‏ _ کارساز ایران زمین‏ برای اشخاص حقیقی" و سرفصل شماره 4270 با عنوان " سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک‏ _ کارساز ایران زمین‏ برای اشخاص حقوقی " است.

حداقل مبلغ افتتاح سپرده به منظور بهره مندی از امتیاز تسهیلات؛ حداقل مبلغ 50.000.000 ریال بوده و مدت سپرده گذاری؛ حداقل مدت 4 ماه و حداکثر مدت 12 ماه است. حدود مبلغ تسهیلات؛ معادل 85% مبلغ میانگین مانده طی دوره مورد نظر (حداقل مدت 4 ماه و حداکثر مدت 12 ماه) است بنابراین حداقل مبلغ تسهیلات قابل اجرا حداقل  42.500.000 ریال و حداکثر مبلغ 500.000.000 ریال خواهد بود. مدت تسهیلات؛ معادل مدت محاسبه میانگین، حداقل مدت 4 ماه و حداکثر مدت 12 ماه و نحوه بازپرداخت تسهیلات  به صورت اقساط مساوی ماهانه بوده و نرخ سود تسهیلات؛ سالانه 4% خواهد بود.

مدت تنفس در این طرح حد فاصل زمان پایان محاسبه میانگین (شروع تشکیل پرونده) تا زمان اعطای تسهیلات، حداقل به مدت 20 روز (طی مدت 20 روز تنفس مذکور، میانگین مانده حساب مورد محاسبه بایستی در حساب محفوظ باشد) است.

وثایق و تضامین قابل ارائه در طرح کارساز ایران زمین 1 ؛ در قبال وثایق و یا تضامین معتبر و مورد قبول بانک، در حدود اختیارات تفویض شده و با ضمانت ضامن‏/ ضامنین معتبر و مطمئن دارای گواهی کسر از حقوق معتبر، مطابق مفاد آیین نامه وثایق و تضامین است. همچنین تسهیلات موضوع طرح کارساز، معاف از توثیق سپرده نقدی موضوع ماده 21 خط مشی و سیاستهای اعتباری خواهد بود.

شرایط عمومی متقاضیان که در این طرح اعلام شده عبارت است از :

ج‏-1) احراز اهلیت، ظرفیت و کشش اعتباری متقاضی متناسب با مبلغ تسهیلات مورد درخواست

ج‏-2) دارا بودن یا افتتاح حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک نزد یکی از شعب بانک

ج‏-3) نداشتن هرگونه بدهی و یا تعهدات غیرجاری و چک برگشتی متقاضی و ضامنین در شبکه بانکی کشور

ج‏-4) احراز اطمینان از توانایی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات اعطایی

سایر شرایط لازم الرعایه عبارتند از :

د‏-1) اتصال حساب قرض الحسنه جاری مفتوحه موضوع طرح به عنوان حساب پشتیبان ممنوع می باشد،

د‏-2) تسهیلات موضوع این بخشنامه صرفاً در کد سرفصل شماره 295  با عنوان" تسهیلات اعطایی جعاله‏ _کارساز ایران زمین‏_ بخش خدمات " ثبت و پرداخت گردد.

 

تسهیلات بر اساس سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک
نوع عقد و نحوه بازپرداخت
حداقل مبلغ میانگین
مدت میانگین
درصد
تسهیلات
حداقل مبلغ تسهیلات
مدت بازپرداخت تسهیلات
نرخ سود تسهیلات پیشنهادی
جعاله و در اقساط مساوی ماهانه
50.000.000
4
%85
42.500.000
4 ماه
%4
5
5 ماه
%4
6
6 ماه
%4
7
7 ماه
%4
8
8 ماه
%4
9
9 ماه
%4
10
10 ماه
%4
11
11 ماه
%4
12
12 ماه
%4
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

در طرح تسهیلاتی کارساز ایران زمین (2)، خلاصه تسهیلات قابل پرداخت ( تسهیلات بر اساس سپرده مدت دار) جهت  تأمین نیازهای ضروری متقاضیان، از نوع جعاله، برای کلیه اشخاص حقیقی‏ و حقوقی به مدت یکماه از تاریخ 15‏/10‏/1397 لغایت 15‏/11‏/1397، قابل اجرا خواهد بود .

نوع سپرده جهت بهره مندی از طرح؛ سپرده گذاری، منحصراً در سرفصل شماره 4271 با عنوان "سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ سود علی الحساب 5% سالانه‏-اشخاص حقیقی" و سرفصل شماره 4272 با عنوان "سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ سود علی الحساب 5% سالانه‏- اشخاص حقوقی " خواهد بود. مبلغ تسهیلات؛ حداکثر معادل 80% مبلغ سپرده مورد توثیق تا سقف مبلغ سه میلیارد ریال بوده و مدت تسهیلات؛ حداکثر به مدت 36 ماه است. نحوه بازپرداخت تسهیلات؛ به اقساط مساوی ماهانه و نرخ سود تسهیلات؛ سالانه 4% است.

وثایق و تضامین قابل ارائه در طرح کارساز ایران زمین 2 ؛ در قبال توثیق سپرده سرمایه گذاری مدت دار با نرخ سود علی الحساب 5% سالانه با رعایت مفاد آیین نامه وثایق و تضامین بوده و تسهیلات موضوع طرح کارساز، معاف از توثیق سپرده نقدی موضوع ماده 21 خط مشی و سیاستهای اعتباری خواهد بود.

شرایط عمومی متقاضیان که در این طرح اعلام شده عبارت است از :

ج‏-1) احراز اهلیت، ظرفیت و کشش اعتباری متقاضی، متناسب با مبلغ تسهیلات مورد درخواست،

ج‏-2) دارا بودن یا افتتاح حساب سپرده مدتدار با نرخ سود علی الحساب 5% سالانه نزد یکی از شعب بانک،

ج‏-3) نداشتن هرگونه بدهی و یا تعهدات غیرجاری و چک برگشتی متقاضی در شبکه بانکی کشور،

ج‏-4) احراز اطمینان از توانایی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات اعطایی،

سایر شرایط لازم الرعایه عبارتند از :

د‏-2) تسهیلات موضوع این بخشنامه صرفاً در کد سرفصل شماره 295  با عنوان " تسهیلات اعطایی جعاله‏_ کارساز ایران زمین‏_ بخش خدمات " ثبت و پرداخت گردد.

 

تسهیلات بر اساس سپرده مدت دار
مدت بازپرداخت تسهیلات
نرخ سود تسهیلات
میزان
تسهیلات
نرخ سود سپرده مورد توثیق
سقف مبلغ تسهیلات
نحوه بازپرداخت تسهیلات
12
%4
%80 مبلغ سپرده مورد توثیق
%5
سه میلیارد ریال
به اقساط مساوی و ماهانه
24
36

 

تبصره: در طرح تسهیلاتی کارساز2 ، انتقال امتیاز استفاده از تسهیلات به شخص ثالث، منوط به تقاضای کتبی صاحب سپرده مورد توثیق به شعبه ذیربط است . ضمن رعایت سایر شرایط طرح و کلیه ضوابط و مقررات موضوعه بلامانع است.

 

توجه : منبع موثق برای تنظیم این خبر، بخشنامه بانک ایران زمین است. 

 

** قابل توجه مشتریان گرامی بانک ایران زمین ؛ خواهشمند است جهت دریافت تسهیلات و کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور مراجعه و یا با شماره 24809 -021 مرکز ارتباط مشتریان، تماس حاصل فرمایند.

 


ثبت نظر

ارسال