عضو هیات مدیره بانک ملی ایران: به کارگیری ابزارهای نوین در بخش اعتباری الزامی است

نمایه بانک : عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم به کارگیری ابزارهای نوین در بخش اعتباری تاکید کرد.