23 دستاورد کلیدی وزارت اقتصاد در یازده ماه گذشته

نمایه بانک : بر اساس آمارهای موجود، طی ۱۱ ماه اخیر، معادل 72 درصد