جابه جایی بیش از 20950 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران