معامله بیش از 19419 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران