ارزیابی نیروی انسانی، ضرورت صنعت بیمه

نمایه بانک : مدیر عامل تجارت‌نو در پنجمین نشست مدیران منابع انسانی صنعت بیمه