تفاهم‌نامه همکاری صنعت بیمه و انجمن بهره‌‌وری ایران به امضا رسید

نمایه بانک : بی توجهی به امر بهره وری می تواند سازمانها و نهادها را با هزینه های بسیار اقتصادی و همچنین مشکلات مدیریتی روبرو کند.