درج نماد بیمه تجارت ‌نو به بازار دوم فرابورس

نمایه بانک : در روز مجمع عمومی عادی سالیانه، با درج نماد بیمه تجارت ‌نو در بازار دوم فرابورس موفقیت دیگری به نام این شرکت رقم خورد.