رتبه نخست صندوق ارزش کاوان آینده در بازدهی

نمایه بانک : صندوق ارزش کاوان آینده، زیرمجموعه شرکت سبد گردان آسال (متعلق به بیمه ایران) با بازدهی ۸۴۸ درصد برای یکسال منتهی به ۲۰ تیرما