سـرمـایـه‌گـذاری قلب تپند‌ه شـرکت‌هـای بیمه

نمایه بانک : عملکرد مثبت در یک شرکت بیمه وابستگی شدیدی به سلامت قلب آن، یعنی مدیریت سرمایه‌گذاری دارد.
  • دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 14:0