رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به دغدغه های شبکه فروش بیمه‌ای:

نگران حضور استارتاپ ها در بازار بیمه نباشید

نمایه بانک : توسعه بازار در گرو رقابت سالم شرکت‌های بیمه‌ای و پرهیز از ارائه نرخ‌های غیر فنی و همچنین بررسی و سنجش