جلسه هم اندیشی روسای شعب مدیریت شعب استان های غرب کشور

نمایه بانک : جلسه هم اندیشی روسای شعب مدیریت شعب استان های غرب کشور بانک ایران زمین با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص عملکرد ده ماهه شعب برگزار شد.