آغاز روند آبگیری دریاچه شهدای خلیج فارس در سال جاری

نمایه بانک : معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از روند آبگیری دریاچه شهدای خلیج فارس بازدید میدانی به عمل آورد.