از سوی وزیر اقتصاد در همایش بین المللی آینده جهان اسلام پیشنهاد شد:

تشکیل اتحادیه تجاری بین کشورهای جهان اسلام

نمایه بانک : وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار تش