تعرفه های بندری بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه می شود

نمایه بانک : معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و در