تقویت پول ملی هدف اصلی تیم اقتصادی دولت است

نمایه بانک : معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تیم اقتصادی دولت درصدد تقویت پول ملی بوده و در این راه نیز گام های اساسی و مهمی نیز برداشته