رایزنی نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیت برای حل مشکلات بنیادی اقتصادی

نمایه بانک : نمایندگان پارلمان بخش خصوصی پایتخت در نشست آبان