رویترز: اقتصاد ایران از تحریم های آمریکا عبور می کند

نمایه بانک : خبرگزاری رویترز نوشت: مقام ها و تحلیلگران می گویند که اقتصاد ایران به دلیل رشد قیمت نفت و اختلاف عمیق میان آمریک