نیروهای مسلح ایران قهرمان مسابقات تیروکمان ارتش های جهان شد

نمایه بانک : تیم تیروکمان نیروهای مسلح ایران در نخستین دور