پالایش لیست بودجه بگیران؛ امروز ضروری تر از همیشه

نمایه بانک : حذف نهادهایی که بدون توجیهی منطقی در لیست بودجه بگیران و مصرف کنندگان بیت المال قرار گرفته اند، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرور