کارت به کارت بانک کارآفرین فقط روی پات عملیاتی شد

نمایه بانک : اپلیکیشن پات برای نخستین بار