کاهش ۶ درصدی حوادث کار در سال گذشته

نمایه بانک : آمارها نشان می‌دهد بالاترین میزان حوادث ناشی از کار متعلق به بخش ساختمان است به نحوی که بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی ا