کلیات طرح تجمعات تصویب شد

نمایه بانک : رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، از بررسی