تشریح ویژگی های طرح «مهر زرین» بانک قرض الحسنه مهر ایران

نمایه بانک : بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای سیاست های اعتباری خ