هزینه وام مسکن ثابت ماند

نمایه بانک : قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن در هفته گ