وام ساخت مسکن در بافت فرسوده ۱۱۰ میلیون تومان شد

نمایه بانک : مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده ویژه انبوه سازان به ۱۱۰ میلیون تومان شامل ۴۰ می