احساس امنیت مردم باید از طریق صنعت بیمه تامین شود

نمایه بانک : بیمه، بانک و بورس سه ضلع مثلث اقتصادی کشور محسوب می شوند و اگر ارکان این مثلث طلایی، قدرتمند عمل کنند، اقتصاد کشور نیز توسعه می یابد.