انتخاب مدیرعامل جدید و رونمایی از کارت یار و اپلیکیشن آوا در فن آوا کارت

نمایه بانک :فن