سیلاب شایعات در سیل ۹۸ اتفاقی خوش نیست

نمایه بانک : پس از وقوع سیل در آغاز سال ۱۳۹۸ که همزمان با تعطیل