از خرداد ماه 1396 تا خرداد ماه 1397 ؛ پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

نمایه بانک : تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنیان از خرداد 1396 تا خرداد 1397 به 50084.4 میلیارد ریال رسید.
  • شنبه 6 مرداد 1397 ساعت 16:45

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنیان از خرداد 1396 تا خرداد 1397 به 50084.4 میلیارد ریال رسید.


abc

تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی شده، بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک های دولتی به شرکت های دانش بنیان در مدت مذکور به ترتیب 23605.5، 14825.7 و 11653.2 میلیارد ریال بوده است.
 
 
uiyiu
 

بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ماه 1397 معادل 12785.5 میلیارد ریال تسهیلات به 377 شرکت دانش بنیان (به طور متوسط به هر شرکت 33.9 میلیارد ریال) اعطا شده است.
 
 
dtydy
 

لازم به ذکر است در این مدت بانک های ملی و ملت به ترتیب با 2963.3 و2916.6 میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.   

مانده کل تسهیلات اعطایی به 1129 شرکت دانش بنیان در پایان خرداد ماه 1397 معادل 62231.3 میلیارد ریال (میانگین 55.1 میلیارد ریال به هر شرکت) است‌که بیشترین مانده به بانک های ملی ( 12057.4میلیارد ریال ) ، ملت ( 9144.9 میلیاردریال) و صادرات ( 8544.9 میلیارد ریال ) تعلق دارد.  

trte

همچنین مانده مطالبات غیر جاری به میزان 10421.3 میلیارد ریال ( متعلق به 178 شرکت ) و معادل 16.7 درصد کل مانده تسهیلات است.

مانده مطالبات غیر جاری  شامل 2689.3 میلیارد ریال سررسید گذشته ( 85 شرکت ) ، 2250.1 میلیارد ریال معوق (41 شرکت ) و 5481.9 میلیارد ریال مشکوک الوصول ( 52 شرکت ) است.

ثبت نظر

ارسال